Ajankohtaista

AVOIN KIRJOITUSKUTSU: Talous ja ympäristö – kritiikin näkökulmia

Talous on yhteiskunnan ja luonnon välistä aineenvaihduntaa. Tämä on todettu vaihtelevin termein Aristoteleesta lähtien lukemattomina muunnelmina. Aineenvaihdunta on prosessi, joka muuttaa väistämättä molempia osapuolia. Jotta prosessi voisi jatkua, muutokset eivät saa vaarantaa sen perusteita. Ympäristön tila on siis kestävän taloudenpidon olennainen koetinkivi.

Tätä päättelyä on vaikeaa uskottavasti kiistää. Ei kuitenkaan ole itsestään selvää, millainen koetinkivi ympäristö tarkalleen ottaen on. On esitettävä täsmentäviä kysymyksiä: Millaiset ympäristön muutokset johtavat suhteen vaarantumiseen? Mitkä taloudenpidon muodot ja tavat ovat aiheuttaneet, aiheuttavat tai voivat aiheuttaa haitallisia muutoksia? Miten taloudenpitoa tulisi muuttaa? Millaiset muutokset taloudenpidossa ovat mahdollisia? Kuinka nopeasti muutokset ovat mahdollisia?

Edelliset kysymykset kohdistuvat siihen, miten kykenemme ongelmia hahmottamaan. Niiden taustalla on kuitenkin perustavampia kysymyksiä taustanaan se, että sekä talous että ympäristö ovat ”kokonaisuudessaan” suoranaisen havainnoinnin ulottumattomissa. On mahdotonta täsmällisesti sanoa, mitä talous tai ympäristö ”kokonaisuudessaan” käsittää. Tarvitaan teoreettisia jäsennyksiä.

Mutta juuri tästä toteamuksesta seuraa keskeinen ongelma: Mikä on taloutta ja ympäristöä koskevien teoreettisten katsomusten ja materiaalisen todellisuuden suhde? Voimmeko puhua taloudesta ilman teoreettisia sitoumuksia, jotka peittävät ainakin osan talouden materiaalisesta todellisuudesta taakseen? On vaikea erottaa toisistaan talous 'sinänsä' ja taloutta koskevat teoriat, ja siksi myös talouden suhde muuhun luontoon hämärtyy.

Joseph Schumpeter tiivisti suhteen lähes inhorealistisen suoraviivaisesti: ”Tietyn tosiasian tärkeydellä ihmiskunnan hyvinvoinnille ja tuon tosiasian tärkeydellä talousteorian selityspyrkimyksille ei ole mitään suhdetta toisiinsa.” Toteamuksensa hän perusteli talouden omalakisuudella. Schumpeter oli yksi 1900-luvun tarkkanäköisimmistä talousteoreetikoista, mutta ympäristön merkityksen suhteen hän oli sokea: talousteoriat nimittäin useimmiten peittävät niiden luonnon elementtien materiaalisuuden, joihin talous itse asiassa perustuu.

Ympäristöperustaisen kritiikin tulisi ylittää tämä sokea piste. Siihen ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa ja vakuuttavaa kritiikin näkökulmaa. Vaihtoehtoisia lähestymistapoja on lukuisia. Useat kriittiset näkökulmat ovat saavuttaneet vakaan aseman myös akateemisessa keskustelussa, mutta niiden välillä on myös huomattavia eroja. Näiden näkökulmien esittely, vertailu ja arviointi on ajankohtainen tehtävä.

Kutsumme artikkelitarjouksia Tiede & edistys -lehden teemanumeroon, joka on omistettu ympäristöperustaiselle talouden kritiikille. Kohdennus on vapaa – teemat ovat kirjoittajien itsensä valittavissa. Tavoittelemme yksittäisten kirjoitusten osalta täsmällisyyttä ja kokonaisuuden osalta moninaisuutta: mieluummin monia tarkkoja analyyseja erilaisin perustein kuin yleisluonteista normatiivista voivottelua.

Tiede & edistys on referee-julkaisu eli kaikki lehdessä julkaistavat tutkimusartikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin. Käytössä on anonymisoitu referee-prosessi: julkaisupäätös tehdään kahden ulkopuolisen arvioijan antaman lausunnon perusteella.

Toivomme vertaisarvioituja artikkeleita, tutkimusesittelyjä ja esseemuotoisia kirjoituksia. 400 sanan abstraktit pyydetään toimittamaan 30.9.2018 mennessä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Sähköpostin otsikkona tulee olla "Talouskritiikki". Toimituskunta valitsee abstraktien perusteella joukon teemanumeroon suunnattuja tekstejä, joiden kirjoittajia pyydetään toimittamaan valmiit käsikirjoitukset tutustuttavaksi 15.1.2019 mennessä. Tämän jälkeen käsikirjoitukset käyvät läpi normaalin vertaisarviointi- ja toimitusprosessin. Esittelyjä-erittelyjä-palstalle tarkoitettujen kirjoitusten määräaika on helmikuun loppu 2019.

 Kokonaisuuden toimittamisesta vastaavat Yrjö Haila, Mikko Jakonen ja Tero Toivanen.

TAIDETUTKIMUS — TAITEEN JA TUTKIMUKSEN LEIKKAUSKOHTIA

Tiede & edistys -lehden ensimmäisen taidetutkimus-teemanumeron (4/2017) julkistustilaisuus

Aika ja paikka: keskiviikkona 14.2. klo 17.30–19, Taideyliopiston rehtorin toimisto, Töölönkatu 3 A, 4. kerros, Bottan iso neuvotteluhuone, nh Taito.

Missä määrin taiteen keinoin etenevän tutkimisen ratkaisevat kohdat ovat menetelmällisiä ja kielellisiä? Onko taiteellisessa tutkimuksessa kyse kokonaan toisenlaisista kysymystenasetteluista kuin tutkimuksessa, jolle taiteen ilmiöt ovat tutkimuskohteita? Jos taide on omalakinen kieli ja väylä avata näkymiä ilmiöiden ja olemisen tasoihin sanallisen ilmaisun tuolla puolen, niin miten tuoda esiin sen ehtoja ja jäsennyksiä tutkimuskontekstissa? Miten asettaa, muodot, rytmit ja sanomisen tilat?

Taiteellisessa tutkimuksessa teokset ja taiteen käytännöt ovat tutkimuksen ytimessä monin tavoin. Kokeellisuus, prosessi, kokemuksellisuus ja toisin sanominen ovat termejä, jotka usein kaikuvat taiteellisen tutkimuksen seminaareissa ja työpajoissa. Tutkivilla taiteilijoilla ei ole tukenaan, jos ei taakkanaankaan, yhtä lailla kauas ulottuvaa artikuloitua tutkimusperinnettä kuin tieteen taustasta ponnistavilla taiteentutkijoilla. Taiteen ja tutkimuksen leikkauspisteessä tutkimuskirjoittamisen akateemiset perinteet ja tieteellisyyden kriteerit ovat sekä haastajia että haastettuja.

Toisinaan on esitetty, että taiteellinen tutkimus demokratisoisi tiedontuotannon instituutioita ja purkaisi niihin kerrostuneita valtarakenteita. Toisin kuin yliopistoraami ja siihen liittyvät tutkimuspoliittiset etupiirikamppailut antavat helposti ymmärtää, niin taiteellisessa tutkimuksessa on kuitenkin paljon muutakin pelissä kuin ”etulinjat” – toisaalta jonkinlaisen avantgarden ja toisaalta eduntavoittelun mielessä. Pelissä ovat myös ja ehkä jopa ennen kaikkea monenlaiset ennakkoehdot, kynnykset, sävyt ja intensiteetit, ylipäänsä tiedonmuodostuksen tilannekohtaiset ehdot. Näihin ehtoihin kuuluu myös tutkimuspoliittisia kamppailuja laajempi kehys, jossa voi tarkastella yliopiston muuttumista koulutusteollisuudeksi, tutkimuksen muuttumista luovan teollisuuden aineettomaksi työksi ja taitelija-tutkijan muuttumista yrittäjäksi. 

Tilaisuudessa taiteen ja tutkimuksen yhteiskunnallisista, poliittisista ja aistimuksellisista leikkauspisteistä. keskustelevat Taideyliopiston tutkimuksen vararehtori Lauri Väkevä, numeron toimittajat Mika Elo, Tuija Kokkonen ja Maiju Loukola sekä numeron kirjoittajista Tero Heikkinen, Petri Kaverma, Tuula Närhinen ja Denise Ziegler.

Vapaa pääsy, tervetuloa!

MITÄ ANTROPOSEENI TARKOITTAA?

TIEDE & EDISTYS-LEHDEN ANTROPOSEENI-TEEMANUMERON JULKISTUSTILAISUUS

Paikka ja aika: Antikvariaatti Sofia (Vuorikatu 5, Helsinki), keskiviikkona 17.5 klo 18–20

Ihmiskunnasta on tullut maapallon toimintaa muuttava geologinen voima. Ihmisen planeetan ekosysteemeihin kohdistama vaikutus päihittää jopa suuret luonnonvoimat kuten asteroidin törmäykset tai tulivuoren purkaukset. Tulevaisuuden geologit kaivavat maakerrostumista esiin lähinnä ihmisen jälkeensä jättämää muovia, betonia ja broilerin luita. Ihminen on sysännyt maapallon suopealta holoseenin aikakaudelta arvaamattomalle kurssille. Olemme siirtyneet uuteen geologiseen aikakauteen, antroposeeniin, ihmisen aikaan.

Edelliset toteamukset ovat tuttuja parhaillaan kiihkeästi käytävästä antroposeeni-keskustelusta. 2000-luvun alussa antroposeenista keskustelivat lähinnä luonnontieteilijät, mutta viime vuosina käsitteestä on tullut yhä useammin myös humanistien ja yhteiskuntatieteilijöiden tutkimuksen sekä populaarien kirjoitusten ja taiteellisten hankkeiden kohde. Antroposeenissa on vahvasti 2000-luvun akateemisen iskusanan piirteitä.

Antroposeeniteesi vie kuitenkin tutkimuksen, ajattelun ja politiikan perustaviin hankaluuksiin. Antroposeenissa ei ole kyse vain yksittäisistä tosiasioista, tieteen tuloksista ja niiden oikeasta tulkinnasta, siis epistemologiasta, vaan myös keskustelun ontologisista sitoumuksista. Harvassa yhteiskunnallisen ajattelun kohtaamassa asiassa on hankalampaa tietää, mistä itse asiassa puhutaan: Mitä on se luonto, jonka ihmisen toiminta on tuhoamassa? Mitä on se politiikka, jota ”me ihmiset” olemme tähän saakka toteuttaneet, ja jonka nyt täytyisi ottaa ensimmäistä kertaa huomioon myös meidän planeettamme?

Vaikka esimerkiksi ilmastonmuutos on tieteen näkökulmasta ilmiönä päivänselvä, sitä koskeva keskustelu on hankala poikkeuksellisella tavalla. Tämä siksi, että keskustelun ytimessä toimiva erimielisyys ei koske vain faktoja vaan myös niitä perustavanlaatuisia eroja, jotka yhteiskunnallisina, sukupuolittuneina, rodullistuneina ja maantieteellisinä tuottavat nämä tosiasiat. Mistä asemasta antroposeeni-keskustelun tosiasiat todetaan? Kenen ääni kuullaan? Kuka on vastuussa antroposeenin ympäristötuhoista? Millä termeillä globaalien ympäristökriisien edessä tehtävistä poliittisista päätöksistä pitäisi ylipäätään keskustella? Voiko politiikkaa todella tehdä globaalista näkökulmasta ja koko ihmiskunnan nimissä?

Tiede & edistyksen Antroposeeni-teemanumero ottaa monipuoliseen kriittiseen tarkasteluun antroposeenin käsitteen ja siitä käytävän keskustelun. Numeron kirjoituksia yhdistävänä tavoitteena on paljastaa antroposeeni inspiroivana mutta jännitteisenä tutkimuksen ja politiikan kenttänä – erojen ja ristiriitojen näyttämönä.

Tilaisuudessa antroposeenista keskustelemassa numeron kirjoittajista Tuomo Alhojärvi, Tero Toivanen, Ari Korhonen ja professori Tuija Pulkkinen.

Vapaa pääsy, tervetuloa!

Facebook-tapahtuma https://www.facebook.com/events/121816955048861/

 

Avoin kirjoituskutsu

Avoin kirjoituskutsu Tiede & edistys -kausijulkaisun teemanumeroon

Taidetutkimus – taiteen ja tutkimuksen leikkauskohtia

Taiteellisessa tutkimuksessa teokset ja taiteen käytännöt ovat tutkimuksen ytimessä monin tavoin. Kokeellisuus, prosessi, kokemuksellisuus ja toisin sanominen ovat termejä, jotka usein kaikuvat taiteellisen tutkimuksen seminaareissa ja työpajoissa. Tutkivilla taiteilijoilla ei ole tukenaan, jos ei taakkanaankaan, yhtä lailla kauas ulottuvaa perinnettä kuin tieteen taustasta ponnistavilla taiteen tutkijoilla. Taiteen ja tutkimuksen leikkauspisteessä tutkimuskirjoittamisen akateemiset perinteet ja tieteellisyyden kriteerit ovat sekä haastajia että haastettuja. Punnittavina ovat myös perustavalla tavalla erilaiset lähtökohdat ja lähestymistavat.

Missä määrin taiteen keinoin etenevän tutkimisen ratkaisevat kohdat ovat menetelmällisiä ja kielellisiä? Onko taiteellisessa tutkimuksessa kyse kokonaan toisenlaisista kysymysten asetteluista kuin tutkimuksessa, jolle taiteen ilmiöt ovat tutkimuskohteita? Jos taide on omalakinen kieli ja väylä avata näkymiä ilmiöiden ja olemisen tasoihin sanallisen ilmaisun tuolla puolen, niin miten tuoda esiin sen tuottamia jäsennyksiä tutkimuskontekstissa? Miten asetella sanat, muodot, rytmit ja sanomisen tilat? Miten taiteen tieteellisyys ja tieteen taiteellisuus leikkaavat toisiaan?

Kutsumme eri alojen taiteilijoita ja tutkijoita osallistumaan keskusteluun taiteen ja tutkimuksen yhteiskunnallisista, poliittisista ja aistimuksellisista leikkauspisteistä. Toivomme vertaisarvioituja artikkeleita, tutkimusesittelyjä ja esseemuotoisia kirjoituksia. 400 sanan abstraktit pyydetään toimittamaan 31.3.2017 mennessä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Sähköpostin otsikkona tulee olla "Taidetutkimus". Toimituskunta valitsee abstraktien perusteella joukon teemanumeroon suunnattuja tekstejä, joiden kirjoittajia pyydetään toimittamaan valmiit käsikirjoitukset tutustuttavaksi 15.8.2017 mennessä. Tämän jälkeen käsikirjoitukset käyvät läpi normaalin vertaisarviointi- ja toimitusprosessin. Teemanumeron julkaisuajankohta on syksyllä 2017.

Tiede & edistys on referee-julkaisu eli kaikki lehdessä julkaistavat tutkimusartikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin. Käytössä on anonymisoitu referee-prosessi: julkaisupäätös tehdään kahden, ulkopuolisen arvioijan antaman lausunnon perusteella.

 Vuonna 2017 Tiede & edistys laajentaa suhteellisen nuoren tutkimusalueen, taiteellisen tutkimuksen alueelle, seuraamaan erilaisia taiteen ja tieteiden kohtaamisten tapauskertomuksia, jotka voivat olla vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita ja muita tutkimuskirjoittamisen muotoja, mukaan lukien esseistiset kirjoitukset.

Teeman toimittamisesta vastaavat Mika Elo, Tuija Kokkonen ja Maiju Loukola

MISTÄ SYNTYY POLIITTINEN JA YHTEISKUNNALLINEN LIIKE?

Tutkijaliiton Tiede & edistys -lehden Liike-teemanumeron (4/2015) julkistamistilaisuudessa käsitellään liikettä ja siihen kytkeytyviä kiistoja.

 Tilaisuus pidetään Tiedekulma Aleksissa (Aleksanterinkatu 7, Helsinki) torstaina 11.2. klo 16–17.30.

Mistä syntyy liike? Mikä tekee liikkeestä poliittisen tai yhteiskunnallisen? Miten liikkeitä ja liikkumista hallitaan ja estetään? Miksi kansallisvaltion ja ihmisten vapaan liikkuvuuden välinen ristiriita on väkivaltainen? Mitä liikkeestä siis pitäisi ajatella?

Kaikkien poliittisten käsitteiden tapaan myös liike on kiistanalainen asia. Ihmisten hallinnan näkökulmasta väkijoukot liikkuvat usein laittomasti, päättömästi ja vailla hyväksyttävää syytä. Toisaalta on tapana valitella liikkeen muodostamisen vaikeutta: ihmiset eivät sitoudu toimimaan yhteiseksi hyväksi uskoteltujen päämäärien tavoittelemiseksi. Vaikuttaa siltä, että tarvittaisiin uutta tietoisuutta, yhteistä ymmärrystä ja sopua. Onkin sanottu, että itse asiassa kaikkiin perinteisiin käsityksiin liikkeestä sisältyy vaatimus aktivoitumisesta ja hengen kasvusta: ikään kuin "elämä sinänsä" siis olisi epäpoliittista ja kaikki ihmisten toiminta vaatisi joukon tulemista tietoiseksi itsestään, vaatimuksistaan tai esimerkiksi yhteiskunnallisesta asemastaan. Usein juuri tämä vaatimus on kuitenkin tehnyt liikkeistä hallittavia, ohjailtavia ja paikoillaan pysyviä.

Liike-teemanumeron kirjoituksissa käsitellään liikettä sen hallinnan historian ja nykyilmiöiden näkökulmasta.

Artikkelit:

Ari Korhonen: Roskajoukko, kansa ja liike: ulossulkeminen saksalaisen idealismin perinteessä

Jukka Könönen: Muuttoliikkeiden hallinta ja hallitsemattomuus.  Huomioita rajojen ja liikkumisen suhteista Euroopassa

Tero Toivanen: Rosvouden liike – Varhainen rautateollisuus, tervatalous ja sosiaalinen rosvous 1860-luvun Kainuussa

Hermanni Yli-Tepsa: Logistiikka ja hallinta

Keskustelutilaisuudessa liikettä ja siitä kumpuavia kysymyksiä pohtivat eri tieteenalojen näkökulmasta teemanumeron kirjoittajat Ari Korhonen (filosofia), Jukka Könönen (sosiologia), Tero Toivanen (maailmanpolitiikka) ja Hermanni Yli-Tepsa (filosofia). Puheenvuoroja kommentoi sukupuolentutkimuksen professori Tuija Pulkkinen. Keskustelua vetää Ari Korhonen.

Tervetuloa!

Tilaisuus on kaikille avoin.

Sivu 1 / 4

Uusin lehti

tiedejaedistys-etukansi-4 2018 nettiin

JULKAISIJA

Tutkijaliitto

Login Form