Huomioita ansaitsemisen ideologiasta

Artikkeli esittelee ja analysoi ranskalaisen filosofi Dominique Girardot’n teoriaa meriitin ideologiasta ja tutkii sen kautta meritokratian suhdetta yhteiskunnalliseen eriarvoistumiseen. Girardot’n mukaan meritokraattinen ansionmukaisuuden periaate on liiallisesti laajentunut ja systematisoitunut ranskalaisessa yhteiskunnassa. Girardot argumentoi Hannah Arendtin ideologiakritiikkiin perustuen, että voidaan puhua ns. meriitin (tai ansaitsemisen) ideologiasta. Meriitin ideologian avulla yhteiskunnallinen eriarvoisuus voidaan selittää ja oikeutta vetoamalla ansioihin. Tutkin artikkelissani, miten meriitin ideologia luo edellytyksiä uusliberalistiselle sosiaalipolitiikalle ja toimii sen oikeuttajana. Uusliberalismin ja meriitin ideologian kritiikki tapahtuu rinnastamalla ne ranskalaisen filosofi Alain Caillén tulkintaan antropologi Marcel Maussin lahjan paradigmasta.

Some remarks on the ideology of merit

The article presents and analyses Dominique Girardot’s theory of the ideology of merit. With the help of this conceptualization the relationship between meritocracy and social inequality becomes clearer. According to Girardot the concept of merit has expanded from its sphere of pertinence and become overly systematized. Based on Hannah Arendt’s critique of ideology, Girardot argues the concept of merit has turned into an ideology: this ideology of merit can be used to explain and justify social inequality. The ideology of merit seems to create operational preconditions and justification for neoliberal social policy. Neoliberalism and the ideology of merit will be criticized by comparing them to Marcel Mauss’ paradigm of the gift as interpreted by Alain Caillé.

Login Form