Tiivistelmät - Abstracts

Kuvien mykkyys ja sokeus: dekonstruktio ja taideteos

Artikkeli käsittelee Jacques Derridan, Jean-Luc Nancyn ja Philippe Lacoue-Labarthen taideteoksen käsitettä ja sen suhdetta kielen ja tekstien analyysia varten syntyneen dekonstruktiofilosofian käsitteisiin. Artikkelissa pohditaan, millaisista oletuksista käsin filosofit tarkastelevat kuvia ja mitä tarkoittaa taiteen dekonstruktio, ”purkaminen”. Tarkasteltavana on siten taiteen ja filosofian suhde sekä väite siitä, että taide ei palaudu sitä koskevaksi puheeksi, vaan taiteellisten esitysten konkreettinen, materiaalinen olemassaolo ylittää aina kielen ja näkemisen kaltaisten diskurssien rajat. Siksi taide osoittautuu ”mykäksi” ja ”sokeaksi”. Tämä ajatus tulee esille Derridan, Nancyn ja Lacoue-Labarthen muotokuvia koskevissa kirjoituksissa. Niissä perinteiseen estetiikkaan kuuluvat käsitykset aistimisen ja ajattelun erosta sekä mimesiksen merkityksestä joutuvat kriittisesti uudelleen arvioitaviksi.

 Muteness and Blindnessof Images: Deconstruction and the Work of Art

The article examines the concept of the ”work of art” in the philosophy of Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy and Philippe Lacoue-Labarthe, as well as art’s relation to the tradition of deconstruction, initially focused on the analysis of language and texts. Under which assumptions do deconstructionist philosophers analyse images, and what is involved in the ”deconstruction” of art? To be considered is thus the relationship between art and philosophy and the hypothesis that art cannot be reduced to any discourse, such as language and visibility. This is due to the notion that the concrete, material existence of artistic presentations exceeds the boundaries of any conceptual order. Therefore, art proves to be both ”mute” and ”blind” by nature. Derrida, Nancy and Lacoue-Labarthe highlight this presumption in their writings concerning portraiture, in which they re-evaluate critically the emphasis on difference between sensing and thinking, inherent in traditional aesthetics, and the significance of mimesis.

Login Form