Tiivistelmät - Abstracts

Myytti, desakralisaatio ja kaunokirjallisuus

René Girard ja tulkinta sekulaarilla ajalla

Artikkeli tarkastelee myytin ja sekulaarin kaunokirjallisuuden suhdetta ranskalaisen kirjallisuudentutkijan ja filosofisen antropologin René Girardin (1923–2015) ajattelussa. Artikkelin tehtävänä on kehittää girardilaista tulkinnan teoriaa, ja se keskittyy erityisesti tulkinnan rooliin moderneissa desakralisoituvissa länsimaissa. Siinä missä uskonnolliset myytit ovat Girardin mukaan tekstejä, jotka sisältävät jälkiä väkivaltaisesta kollektiivisesta toiminnasta, desakralisaatio on epistemologinen, erityisesti juutalais-kristillinen tulkinnallinen keksintö. Valotetuiksi tulevat kaunokirjallisuuden monimutkaiset suhteet näihin historiallisiin prosesseihin ja kaunokirjallisen tiedon mahdollisuus. Samalla artikkeli osallistuu myös kirjallisuuden eettisiä ja epistemologisia mahdollisuuksia koskevaan keskusteluun.

Myth, desacralization, and literature

René Girard and interpretation in a secular age

 

The article examines the relationship between myth and secular literature in the thought of French literary theorist and philosophical anthropologist René Girard (1923–2015). It focuses on the role of interpretation in a modern, desacralizing Western world and develops Girardian theory of interpretation. While religious myths are for Girard texts which contain traces of violent collective action, desacralization is an epistemological, specifically Judaeo-Christian interpretative invention. The complex question of literature’s relations to these historical processes and the possibility of literary knowledge are clarified. Thus the article contributes to the conversation concerning the ethical potential of literature and literature’s ability to unfold human relationships.

Login Form