Tiivistelmät

Proteesi, robotti ja kyborgi

Artikkeli tutkii tekniikan roolia ihmisen filosofisessa määrittelyssä. Se alkaa selvittämällä, miten ajatus ihmisestä ”teknikkona” on kehittynyt filosofiassa Rousseausta ja Hegelistä alkaen. Tämän jälkeen se näyttää, kuinka Jacques Derrida ja Bernard Stiegler kehittävät ajatusta ihmisestä alkuperäisesti proteettisena olevana. Seuraavaksi se tutkii näitä abstrakteja filosofisia ideoita suhteessa antropomorfisten robottien konkreettiseen todellisuuteen ja kysyy, mikä oikeastaan tekee niistä inhimillisiä. Lopuksi pohdinnan kohteena on kyborgin figuuri ja eettiset ongelmat, joita siihen liittyy.

The Prosthesis, the Robot, and the Cyborg

The article studies the role of technics in the philosophical definition of the human being. It starts by showing how the idea of the human being as a ”technician” has emerged in philosophy since Rousseau and Hegel. Then it shows in more detail how Jacques Derrida and Bernard Stiegler develop an idea of the human being as an originarily prosthetic being. The article then studies these abstract philosophical ideas against the concrete reality of anthropomorphic robots, asking what actually makes their humanity. Finally it discusses the figure of the cyborg and the ethical problems that it puts forward.

Login Form