Tiivistelmät - Abstracts

Ulkomaalaisten oikeuksien, toimintamahdollisuuksien ja näkyvyyden sääntelyä: Väestörekisteri digitaalisena rajana

Tutkimme suomalaista kansallista väestörekisteriä digitaalisena rajana, joka tuotetaan maistraateissa ja joka aktualisoituu kohtaamisissa viranomaistiskeillä ja yritysten asiakaspalveluissa. Väitämme, että suomalainen rekisterijärjestelmä, joka muodostui 1960-luvun lopulta alkaen hyvinvointivaltion hallinnan teknologiana, on alkanut yllättävällä tavalla toimia digitaalisena rajana suhteessa ulkomaalaisiin. Väestörekisteri toimii ensiksikin valtiollisena identiteetin hallinnan teknologiana, jonka avulla valtio identifioi alueellaan asuvat ihmiset (tietynlaisina) yksilöinä. Toiseksi rekisteri vaikuttaa asemaan ja toimintamahdollisuuksiin, koska henkilötietojen kirjaamisen lisäksi maistraatit ratkaisevat rekisteröityjän oikeuden kotikuntaan. Kotikuntamerkintä avaa merkittävällä tavalla sosiaalisia oikeuksia suomalaisessa yhteiskunnassa. Kolmanneksi rekisteri vaikuttaa ulkomaalaisten näkyvyyteen erityisesti valtiollisessa tiedontuotannossa, koska esimerkiksi väestötilastointi perustuu väestörekisteriin. Digitaalisten teknologioiden myötä mahdollistunut rekisterin reaaliaikainen käyttö tuo näkyviin asioivan henkilötiedot ja statuksen ja puutteellinen rekisterimerkintä voi estää asioiden hoitamisen. Analyysi perustuu monipaikkaisen etnografian asetelmassa tuotettuun aineistoon.

Population register as a digital state border regulating the rights, opportunities, and visibility of migrants

This article explores the Finnish population register as a digital state border, which is produced at the local register offices and which becomes actual in everyday street-level encounters with the public authorities and private business actors. The article argues that the Finnish population registration regime, which dates back to the institutionalization of the welfare state in the 1960s, has started to operate as a digital state border in relation to migrants by regulating their residence rights and statistical visibility in Finland.

Login Form