Tiivistelmät - Abstracts

Moniäänisyyden ja tahdikkuuden välissä: eettisyys ETENEn neuvottelukuntatyössä

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta, ETENE, on asetuspohjainen julkinen asiantuntijaorganisaatio, joka käsittelee toimialansa eettisiksi määrittyviä kysymyksiä. Artikkelissa kysytään mitä ETENEn eettisyys on, ja miten se ilmenee ja muodostuu neuvottelukuntatyön käytännöissä. Eettisyyden sisältöä ei lyödä ennakolta lukkoon eikä eettisiksi kehystyviä kysymyksiä lukita normatiivisia ratkaisuja odottaviksi ongelmiksi. Sen sijaan tarkastelun kohteena on neuvottelukuntatyössä ilmenevä empiirinen eettisyys. Eettisyyttä lähestytään neuvottelukunnan jäsenten eettisyyttä koskevien näkemysten ja neuvottelukunnan kokouskäytännöissä ilmenevän eettisyyden kautta. Artikkelissa tulkitaan neuvottelukunnan tuottamien tekstien ja kokoushavainnointien pohjalta esille neuvottelukuntatyön eettisyyden erityisyys. ETENEn eettisyys ei ole ensisijaisesti moraalifilosofista järkeilyä vaan neuvottelukuntatyön itsensä ominaisuus, jatkuvasti muodostuvaa eettistä keskustelukulttuuria, joka performoi moniäänistä neuvottelukuntatyötä. Eettistynyt, tahdikas tapa keskustella tekee yhtäältä tilaa moniääniselle pohdinnalle. Toisaalta keskustelun tahdikkuus ehkäisee neuvottelukuntapohdinnan ulottamista moraalisiin periaatteisiin saakka – neuvottelukuntatyön moniäänisyys uhkaa jäädä pinnalliseksi.

Ethically tamed decision-making: On ethicality of a polyphonic advisory board

The article analyses the empirical ethicality of a polyphonic advisory board, the Finnish National Advisory Board on Social Welfare and Health Care Ethics (ETENE). The board’s ethicality was not decided in advance, as moral philosophical reasoning for instance, nor were questions with an ethical frame locked as problems awaiting the soundest solutions in moral terms. Instead, the article focuses on the subtle practices to deal with board disputes and re-establish consensus. Based on meeting observations and the self-descriptions of the board work, the article highlights the special quality of the ethics of the Advisory Board. ETENE’s ethicality is a characteristic of advisory work itself, a constantly-forming ‘board culture’ as ethicalised discourse. This discourse enables polyphonic reflection by preventing mere technical decision-making. However, the ethicalised discourse also contributes to decision-making by preventing easily entrenched argumentation modes in advisory work.

Login Form